۱۳۸۸ مرداد ۱۱, یکشنبه

تنفیذ و تحلیف: دو روزی که شریان کودتاگران در دست ماستضربه سهمگینی را میتوان (و باید) در این دو روز وارد کرد، چرا که تمام آبروی دولت کودتا و پشتیبانانش در گرو این دو روز خواهد بود، و تظاهرات گسترده مستقیما به نابودی این آبرو و هرنوع مشروعیتی در چشم جهانیان ترجمه خواهد شد.

کودتاچیان تمام سعی خود را کرده اند و خواهند کرد تا این رو روز به آرامش هرچه بیشتر برگزار شوند، حتی خبر موثق دارم که نیروهای انتظامی دستور دارند از برخوردهای خشونت آمیز حتی المقدور پرهیز کنند، چرا که هرگونه درگیری و تظاهرات و سرکوبی در این محدوده زمانی چندین برابر روزهای دیگر بار و معنای خبری خواهد داشت و منجر به نابودی کامل بنای روبه تخریب مشروعیت این دولت میگردد.

پس بیائید فرصت را از دست ندهیم و با تمام قوا این در روز خیابانها را به تسخیر خود در بیاوریم. به همه بگوئید که اگر قرار است در تمام عمرشان تنها یک بار در تظاهراتی شرکت کنند، آن یک بار باید الان باشد، چرا که هر ساعت تظاهرات در این زمان به اندازه یک هفته تظاهرات در زمانهای دیگر تاثیر و ارزش دارد.

لحظه را دریابیم !


هیچ نظری موجود نیست:

اگر مطلب بیشتر از هفت روز عمر دارد کامنت شما برای اطمینان از اسپم نبودن بررسی خواهد شد، اگر مطلب کمتر از هفت روز عمر دارد کامنت شما مستقیم منتشر خواهد شد